Srpski poslovni klub
  • Srpski
  • Slovenački
PDF natisni E-pošta
There are no translations available.

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je ustanovni zbor Srbskega poslovnega kluba  Slovenija,  dne 11. maja 2009 v Srednjih Jaršah sprejel naslednji

 

 

S T A T U T

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(klub)

 

Srbski poslovni klub  Slovenija (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb in pravnih oseb (v nadaljevanju članov), ki so se povezale z namenom doseganja ciljev opredeljenih v tem statutu in v skladu z zakonom o društvih.

 

2. člen

(organizacijska oblika in sedež)

 

Klub je pravna oseba zasebnega prava.  Sedež kluba je v Ljubljani, Slomškova ulica, št. 1.

 

Upravni odbor kluba določi naslov sedeža kluba in tudi odloča o njegovi spremembi.

 

3. člen

(žig)

 

Klub ima svoj žig.

 

Žig je okrogle oblike, premera 30 mm v sredini so tri velike črke SPK, na zgornji strani oboda je besedilo Srbski poslovni klub, na spodnji pa Slovenija.

 

4. člen

(sodelovanje z drugimi)

 

Klub za doseganje ciljev sodeluje z fizičnimi in pravnimi osebami, inštitucijami, drugimi društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji.

 

Klub lahko sodeluje tudi s tujim fizičnimi in pravnimi osebami, društvi in mednarodnimi združenji in drugimi organizacijami s podobnimi cilji.

 

 

II. NAMEN IN CILJI KLUBA

 

5. člen

(namen in cilji kluba)

 

Namen kluba je uveljavljanje in razvijanje poslovnega, kulturnega, športnega in   drugega   sodelovanja.

 

Cilji kluba so: ustvarjanje okoliščin in spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo izkušenj in sodelovanje pri njihovem delovanju,

sodelovanje z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami s področja delovanja kluba in domačimi ter tujimi sorodnimi klubi, spremljanje in seznanjanje članov z novimi spoznanji s področja poslovnega sodelovanja, pomoč in zastopanje članov pri uveljavljanju medsebojnega sodelovanja ter  medsebojno spoznavanje in druženje.

 

Za dosego namena in ciljev delovanja kluba izvaja naslednje nepridobitne naloge: organizira in izvaja strokovna predavanja, seminarje in posvetovanja, predvsem s področja tržne ekonomije, zakonodaje, uspešnih projektov, kulturnih in športnih srečanj. Nadalje vzpodbuja in pomaga pri strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju članov, organizira javne predstavitve dejavnosti kluba v obliki konferenc, posvetov in seminarjev, izdaja občasne publikacije, sodeluje z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami s področja delovanja kluba ter z domačimi tujimi sorodnimi klubi, vzpodbuja sodelovanje članov kluba, organizira srečanja članov kluba, organizira študijska in poslovna potovanja in srečanja in izvaja ostale potrebe aktivnosti s katerimi se uresničuje namen in cilji kluba.

 

V skladu s predpisi in v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, klub opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

-     organizira strokovna predavanja, seminarje, posvete, konference, prireditve

-     izvaja svetovanja in posredovanja s področja delovanja kluba, med člani kluba in drugimi fizičnimi in pravnimi osebami

-     svetuje pri sklepanju pogodb

-     izdaja publikacije s področja delovanja kluba

-     organizira delovna srečanja in delovne obiske

 

Za doseganje namena in ciljev lahko klub ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugi gospodarski družbi na podlagi pogodbe.

 

Sklep o tem sprejme upravni odbor.

 

6. člen

(javnost)

 

Delo kluba in njegovih organov je javno. Klub obvešča svoje člane:

-  z internimi obvestili

-  s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba in drugih aktov kluba

 

Klub lahko obvešča svoje člane tudi preko sredstev javnega obveščanja, na medmrežju in z elektronsko pošto ter na druge načine.

Klub obvešča širšo javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja in na medmrežju, kot tudi na tiskovnih konferencah na katere vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja in predstavnike zainteresiranih organov in ustanov.

 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.

 

 

III. ČLANSTVO

 

7. člen

(članstvo)

 

Klub ima redne in častne člane. Člani kluba so lahko domače in tuje fizične in pravne osebe.

 

Član kluba lahko postane vsak, ki izpolnjuje pogoje iz tega statuta. Članstvo v klubu je prostovoljno. Oseba, ki se želi včlaniti, podpiše pristopno izjavo, s katero izjavi, da sprejema obveznosti določene v tem statutu in v drugih aktih in sklepih kluba.

 

Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.

 

Član kluba lahko postane tudi domača ali tuja pravna oseba. Pravna oseba, pred včlanitvijo, voljo za včlanitev izkaže z veljavnim aktom oziroma sklepom pravne osebe.

 

Člane kluba sprejema upravni odbor kluba.

 

V klub se ne morejo včlaniti fizične ali  pravne osebe, katerih ravnanje bi lahko bistveno škodovalo ugledu in obstoju kluba.

 

Šteje se, da je fizična ali pravna oseba postala član kluba, ko predloži podpisano pisno izjavo, iz katere je razvidno, da po lastni volji želi postati član kluba in sprejema določila, ki izhajajo iz tega statuta in drugih aktov kluba in plača letno članarino.

 

8. člen

(pravice in dolžnosti članov kluba)

 

Pravice članov so:

-     da volijo in so izvoljeni v organe kluba

-     da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba

-     da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba

-     da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter z njegovim finančno materialnim poslovanjem

-     da se udejstvujejo pri aktivnostih kluba

-     da uporabljajo objekte in opremo kluba v skladu z internimi akti

-     da prejmejo priznanja in pohvale za delo v klubu

-     da uživajo ugodnosti, ki izhajajo iz članstva

 

Dolžnosti članov so:

-     da volijo in so izvoljeni v organe kluba

-     da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba

-     da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba

-     da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor kluba

-     da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog

-     da prenašajo svoje izkušnje in znanje na člane kluba

-     da varujejo ugled kluba

-     da klubu sporočijo vsako spremembo podatkov (priimka, bivališča)

-     da skrbijo kot dobri gospodarji za klubske objekte, opremo in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga

 

9. člen

(častni člani)

 

Klub lahko ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član kluba ali druga oseba, ki ima posebne zasluge s področja dejavnosti kluba. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

Častni član nima pravice voliti in odločati o delu kluba.

 

10. člen

(prenehanje članstva)

 

Članstvo v klubu preneha:

-     s prostovoljnim izstopom

-     s črtanjem

-     z izključitvijo

-     s smrtjo

-     s prenehanjem obstoja kluba

-     pravnim osebam pa, če izstopijo ali, če so črtane iz sodnega registra

 

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru poda pisno ali ustno izjavo o izstopu. Pred izstopom mora član poravnati vse morebitne finančne in druge obveznosti do kluba.

 

Upravni odbor črta člana iz članstva, če ne plača letne članarine v tekočem letu, po predhodnem opominu.

 

Član kluba je.lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je kršil ta statut ali povzročil klubu škodo.

 

11. člen

(priznanje in pohvale)

 

Klub lahko podeli svojim članom priznanja za uspešno delo v obliki priznanja ali pohvale.

 

O prejemnikih posameznih priznanj in pohval odloča upravni odbor na predlog članov kluba.

 

12. člen

(evidence)

 

Klub lahko na podlagi pisne privolitve posameznikov vodi:

-     evidenco članstva

-     evidenco plačanih članarin

-     evidenco priznanj, pohval in drugih nagrad

 

Z osebnimi podatki iz evidenc se ravna  v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Predsednik kluba je odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov.

 

 

IV. ORGANI KLUBA

 

13. člen

(organi kluba)

 

Organi kluba so:

-     občni zbor

-     upravni odbor

-     predsednik kluba

-     podpredsedniki kluba

-    nadzorni odbor

-    častno razsodišče

 

Klub lahko ustanovi tudi sekcije in odseke. Sekcije in odseki so metoda dela kluba organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo in odsek ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije in odseki niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba.

 

Za svoje delo so sekcije in odseki odgovorni upravnemu odboru.

 

14. člen

(občni zbor)

 

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Pravno osebo na občnem zboru kluba ena s strani pravne osebe pooblaščena oseba, ki ima iste pravice in obveznosti kot ostali člani kluba. Občni zbor je lahko reden ali izreden.

 

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov kluba.

 

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v 30 dneh od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

 

Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 

Občni zbor se lahko opravi tudi dopisno (korespodenčno). Za tak sklic občnega zbora se smiselno uporabljajo določbe kluba, ki se nanašajo na občni zbor.

 

15. člen

(sklic občnega zbora)

 

O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih.

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. O spremembi statuta, odtujitvi premoženja, o razdelitvi premoženja ali o prenehanju delovanja kluba, se odloča večino glasov prisotnih članov kluba.

 

Občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo.

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in overovitelja

 

16. člen

(naloge občnega zbora)

 

Naloge občnega zbora  so da:

-     potrjuje dnevni red

-     izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in overovitelja

-    sprejema, spreminja statut, pravilnik o finančnem poslovanju, poslovnik o delu občnega zbora

-    sprejema poročilo o delu in program dela kluba

-    sprejema finančni načrt in zaključni račun

-     voli in razrešuje predsednika, podpredsednike ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča

-     imenuje delovna telesa občnega zbora (volilna komisija , kandidacijska komisija)

-    odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije in zveze

-    odloča na drugi stopnji o izključitvi člana iz kluba

-    sklepa o prenehanju kluba

-    podeljuje naziv častnim članom kluba

-    sklepa o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja

 

Sklepi občnega zbora so zavezujoči za vse člane in organe kluba.

 

17. člen

(upravni odbor)

 

Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Upravni odbor šteje najmanj sedem  in največ devet članov.  Upravni odbor sestavljajo predsednik, trije podpredsedniki ter trije ali pet članov kluba. Predsednik in podpredsedniki, so po položaju  člani upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora je po položaju predsednik kluba.

 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. Člani so lahko v upravni odbor večkrat zaporedoma izvoljeni.

 

Za operativno vodenje kluba med sejami upravnega odbora, imenuje upravni odbor na predlog predsednika kluba predsedstvo kluba.

 

18. člen

(naloge upravnega odbora)

 

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje občni zbor

- izvršuje sklepe občnega zbora

- daje navodila: sekcijam, odsekom in drugim oblikam delovanja kluba

ter spremlja njihovo delo

- izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje

- izvaja finančni načrt

- sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora

- upravlja premoženje in sklade kluba

- določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene

- skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za

izvajanje klubske dejavnosti

- imenuje stalna in občasna delovna telesa

- sprejme sklep iz zadnjega odstavka 5. člena tega statuta

- opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v skladu s predpisi in tem statutom

- imenuje predsedstvo kluba

- odloča o vstopu pravnih oseb v klub

- predlaga častne člana kluba

- odloča o prejemnikih pohval in priznanj

- imenuje poslovnega sekretarja

 

19. člen

(delovanje upravnega odbora)

 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov kluba.

 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. V kolikor je na seji upravnega odbora prisotno parno število članov, za določen sklep pa so glasovi enako razdeljeni, se šteje, da je sprejet sklep za katerega je glasoval predsednik.

 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovna telesa, ki pa so lahko stalna ali občasna. Naloge, število članov in predsednika delovnih teles določi upravni odbor. Člani delovnih teles so imenovani za dobo, ki jo določi upravni odbor, vendar ne več kot za mandat upravnega odbora. Za svoje delo so delovna telesa odgovorne upravnemu odboru.

 

20. člen

(predsedstvo kluba)

 

Predsedstvo kluba koordinira delo kluba med sejami upravnega odbora, po smernicah, ki jih določi občni zbor in upravni odbor, pripravlja predloge za seje upravnega odbora in seje občnega zbora, pripravlja predloge tem, ki se bodo obravnavale na konferencah, seminarjih, posvetih in strokovnih srečanjih, pripravlja osnutke načrtov dela kluba, pripravlja delovne obiske, pripravlja osnutek finančnega načrta, pripravlja osnutke splošnih aktov..

 

Predsedstvo kluba sestavljajo predsednik kluba in vsi trije podpredsedniki kluba.

 

Sestaja se po potrebi.

 

Delo predsedstva vodi predsednik kluba. Za čas njegove predsednik za vodenje dela predsedstva določi enega izmed podpredsednikov.

 

Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih.

 

Mandatna doba predsedstva je štiri leta od imenovanja oziroma do konca mandata upravnega odbora.

 

Za svoje delo je predsedstvo odgovorno upravnemu odboru, ki ga tudi imenuje in razrešuje.

 

21. člen

(predsednik in zakoniti zastopnik kluba)

 

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred vsemi organi in organizacijami in javnostjo doma  in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za 4 leta. Predsednik je tudi zastopnik kluba. Predsednik je lahko izvoljen večkrat zaporedoma.

 

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom kluba. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

Predsednik kot zakoniti zastopnik izdaja in podpisuje vse listine. Za podpisovanje teh listin lahko pisno pooblasti podpredsednika kluba, ki ga nadomešča.

 

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed podpredsednikov kluba, katerega pisno pooblasti predsednik kluba.

 

22. člen

(podpredsedniki kluba)

 

Za  operativno opravljanje dela ter koordinacijo med organi kluba skrbijo podpredsedniki  kluba, ki jih izvoli občni zbor za 4 leta. Za svoje delo so odgovorni predsedniku, upravnemu odboru in občnemu zboru.

 

23. člen

(nadzorni odbor)

 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, ki mu je nadzorni odbor tudi odgovoren za svoje delo.

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 (treh) članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora sami med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora. Sklepe sprejema z večino prisotnih glasov. Seje nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbora.

 

Nadzorni odbor vsako leto poda oceno ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev kluba.

 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

 

24. člen

(častno razsodišče)

 

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika.

Častno razsodišče se sestaja po potrebi ali na podlagi zahtev članov ali organov društva.

 

Častno razsodišče obravnava grobe kršitve tega statuta ter pravil ali če je član kluba povzročil klubu ali drugemu škodo.

 

Častno razsodišče vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe na podlagi disciplinskega pravilnika, ki ga sprejme občni zbor.

 

Disciplinski postopek se prične na pisni in obrazložen predlog člana kluba ali organov kluba.

 

25. člen

(disciplinske kršitve)

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so:

-    kršitev določb statuta

-    nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu

-    neizvrševanje sklepov organov kluba

-    dejanja, ki kakorkoli škodujejo klubu

-    nevestno, malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki

-    omalovaževanje kluba

 

26. člen

(disciplinski ukrepi)

 

Disciplinski ukrepi, ki jih izreče častno razsodišče so:

-    opomin

-    javni opomin

-    izključitev

-    prepoved opravljanja funkcije

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

.

27. člen

(poslovni sekretar)

 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela lahko upravni odbor imenuje poslovnega sekretarja, ki lahko to funkcijo opravlja tudi profesionalno. O tem odloča upravni odbor.

 

Poslovni sekretar opravlja dela in naloge s skladu z navodili predsednika kluba.

 

Poslovni sekretar ni organ kluba..

 

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

 

28. člen

(prihodki kluba)

 

Viri dohodkov so:

-    članarina

-    darila

-    volila

-    dohodek od dejavnosti kluba

-    prispevki sponzorjev in donatorjev

-    javna sredstva

-    drugi viri

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

O načinu razpolaganja s presežkom odloča občni zbor kluba v skladu s programom dela in finančnim načrtom kluba.

 

29. člen

(način porabe finančnih sredstev)

 

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

30. člen

(finančno poslovanje)

 

Finančno in materialno poslovanje je urejeno s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor.

 

Pravilnik je narejen na podlagi računovodskih standardov za klube.

 

Ločeno se vodita nepridobitna in pridobitna dejavnost.

 

Finančno in materialno poslovanje kluba (računovodstvo), se lahko poveri ustrezni pooblaščeni strokovni službi. O tem odloča upravni odbor.

 

 

VI. PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA

31. člen

(prenehanje kluba)

 

Klub lahko preneha po volji članov, če tako odloči občni zbor z večino prisotnih članov.

Klub lahko preneha tudi po samem zakonu.

Občni zbor lahko z večino prisotnih članov tudi odloči, da se klub spoji z drugim klubom ali pripoji drugemu klubu.

 

32. člen

(premoženje po prenehanju kluba)

 

V primeru, da klub preneha po prvem odstavku prejšnjega člena, mora v sklepu, s katerim se klub ukine, določiti tudi sorodni klub, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba.

Zastopnik kluba, katerikoli član kluba pa po njegovem pooblastilu, mora o prenehanju kluba v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris kluba iz registra.

 

 

VII. KONČNA DOLOČBA

 

33. člen

(Veljavnost statuta)

 

Statut je bil sprejet dne 11. maja 2009 in velja od tega dne dalje.

 

 

 

Predsednik: